SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

RADA NADZORCZA NA KONIEC ROKU

RADA_NADZORCZA_2018

Koniec roku to aż cztery posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni. Listopadowe spotkania Rady Nadzorczej odbyły się 13 i 22 listopada, natomiast w  grudniu Rada Nadzorcza przeprowadziła posiedzenia w dniu 5 i 28 grudnia. Rada Nadzorcza omówiła przygotowania do lustracji Spółdzielni z całokształtu
działalności za lata 2015, 2016, 2017 oraz przeprowadzone spotkanie w dniu rozpoczęcia kontroli lustracyjnej z udziałem dwóch lustratorów  prowadzących kontrolę i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Błaszkiewicza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kazimierza Pudło. Podczas tego spotkania szczegółowo omówiono zakres realizowanej kontroli przez zespół dwóch lustratorów, posiadających stosowane uprawnienia państwowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z ramienia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej. Kontrola lustracyjna całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2015 – 2017 była przeprowadzana w dniach od 5 listopada do 5 grudnia. Należy pamiętać, że jest to najważniejsza zewnętrzna kontrola działalności Spółdzielni, która zgodnie z Prawem Spółdzielczym powinna być przeprowadzona raz na trzy lata.
Kontrola lustracyjna całokształtu działalności Spółdzielni jest bardzo szczegółowa i obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty działalności. W związku z tym, oprócz drobiazgowego weryfikowania dokumentów źródłowych w siedzibie Spółdzielni, przeprowadzona była również osobista wizja lokalna zasobów naszej Spółdzielni Mieszkaniowej zarówno w Dzierżoniowie, jak i w Piławie Górnej. Zespół dwóch lustratorów przeprowadził wizję lokalną nieruchomości spółdzielczych w towarzystwie Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno–Remontowej Rady Nadzorczej Jana Modrzejewskiego oraz
kierownika działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowych Wiesława Kasprzyka. Po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli w dniu 5 grudnia zespół dwóch lustratorów na posiedzeniu Rady Nadzorczej szczegółowo przedstawił wyniki lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2015, 2016
i 2017. Lustratorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się o kompleksowych działaniach Spółdzielni, o szeroko prowadzonej działalności remontowej i inwestycyjnej, kulturalno–wychowawczej, o bardzo dobrym otrzymaniu budynków i terenów do nich przyległych, o dobrej pracy Zarządu i Rady Nadzorczej i wynikach merytorycznej i dobrej współpracy. Wysoko oceniono również pracę pracowników administracji i działu technicznego Spółdzielni z odkreśleniem bardzo niskiego zatrudnienia ilości osób w porównaniu do innych Spółdzielni. Z uznaniem wypowiedziano się również o bardzo dobrej współpracy  Spółdzielni z władzami samorządowymi, które przyniosły wymierne efekty dla mieszkańców spółdzielczych osiedli. Przeprowadzona kontrola lustracyjna to ogrom wykonanej pracy, na który składają się protokół z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności za lata 2015 – 2017 liczący sobie 141 stron oraz list polustracyjny z wnioskami z przeprowadzonej kontroli. Całość tych materiałów będzie przedstawiona mieszkańcom na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Najważniejsza konkluzja wynikająca z przeprowadzonej kontroli lustracyjnej zawarta w liście polustracyjnym jest taka, że przeprowadzona lustracja działalności Spółdzielni w badanym okresie wykazała, że gospodarka w niej prowadzona była na zasadach:

  • legalności tj. zgodności z obowiązującymi przepisami  prawa, Statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych Spółdzielni,
  • gospodarności tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazania należytej dbałości o właściwie zabezpieczenie majątku,
  • rzetelności tj. dokumentowania wszystkich czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Rada Nadzorcza podczas listopadowych i grudniowych posiedzeń zajmowała się również innymi sprawami. Omówiono działania windykacyjne oraz przeprowadzono szczegółową analizę zadłużenia w opłatach za okres od stycznia do października 2018 r. Rada omówiła również przygotowania do rozpoczęcia inwestycji budowy nowych budynków wielorodzinnych na ulicy Lawendowej. Rada zajmowała się również bieżącą działalnością Spółdzielni, rozpatrzyła korespondencję oraz podjęła uchwały dotyczące wielu zagadnień. Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia podsumowano również działalność Rady Nadzorczej i Spółdzielni w 2018 r., a najlepszą obiektywną wykładnią w tym zakresie była bardzo dobra ocena działalności przedstawiona przez kontrolę
lustracyjną.

Autor: