SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie

 1. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, nr tel.: 74 8314473, 74 8314474, 74 8314475 fax 74 8317929), adres email: sekretariat@smdzierzoniow.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@smdzierzoniow.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dzierżoniowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 5. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 6. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w każdej chwili mają Państwo prawo do:
 9. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 10. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 11. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 12. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni . Przy czym podanie danych jest:
 17. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 18. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.