SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i Piławie Górnej z jednoczesnym zagospodarowaniem ( najmu budynków i dzierżawą terenu )

Dzierżoniów, 31.10.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 44 74

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na wykonanie robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i Piławie Górnej z jednoczesnym zagospodarowaniem ( najmu budynków i dzierżawą terenu ) nieruchomości nr 11/2 Obręb Nowe Miasto na Os. Błękitnym 30. Termin rozpoczęcia wykonywania zadania od 1 stycznia 2019r.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 14.11.2018r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 5.

Wadium w wysokości 50 000zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu . Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „ Roboty budowlane, remontowe i instalacyjne” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 18.12.2018r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Autor: