SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie robót związanych z renowacją dachów na podłożu z papy.

Dzierżoniów, dnia 20.06.2018 r.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel 74 831 4474

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

 

na wykonanie robót związanych z renowacją dachów na podłożu z papy , które będą wykonywane w budynkach  Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.. Termin do realizacji wykonania poszczególnych prac będzie wskazywany każdorazowo oddzielnymi zleceniami.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 09.07.2018 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 6.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Renowacja dachów” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 10 do dnia  26.07.2018 r. do godz. 9³0 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni

 

Autor: