SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego – realizacja budownictwa wielorodzinnego.

Dzierżoniów, dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. (074 831-44-74)

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

 na przeprowadzenie w imieniu zamawiającego procesu inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu i przekazaniu do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie przy ul. Lawendowej  dz. nr 1377/3 obręb Dolny.

Termin realizacji zadania do 30.06.2020 r. Wadium w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy zł) należy wpłacić do dnia 4.08.2018 r. na konto w BS 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację można pobierać od dnia 5.07.2018 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12 w godzinach od 900 – 1300.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Lawendowej” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie pokój nr 10 do dnia 9.08.2018 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20- sala klubu spółdzielczego.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd Spółdzielni

 

Autor: