SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.

Dzierżoniów, 15.07.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 44 74

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

Zakres wykonania prac oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 05.08.2019r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4.

Wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Kompleksowe sprzątanie klatek schodowych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 21.08.2019r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Autor: