SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Postępowanie zamknięte. Ogłoszenie archiwalne.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie działając w oparciu o § 57 Statutu SM w związku z § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w wymiarze pełnego etatu. 

Celem wyboru w postępowaniu konkursowym na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych Zarządu SM w Dzierżoniowie przyjęto poniższe procedury dla kandydatów na ww. stanowisko. 

 

 • Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.

 

 1.  Kandydat musi być członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z co najmniej 5 letnim stażem lub być dorosłym dzieckiem członka SM prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe i stale w nim  zamieszkiwać,
 2.  Powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy Spółdzielni i legitymować się wykształceniem wyższym technicznym. 
 3. Wymagany jest co najmniej 10 letni staż pracy, w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym, 
 4. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.  

 

 

 • Oferta kandydata powinna zawierać.

 

 1. CV ze zdjęciem i danymi kontaktowymi,
 2. Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz posiadanych uprawnień,
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.

 

 • Oświadczenie kandydata o poniższych wymaganiach:

 

 1. Niekaralność,
 2. Nieprowadzenie wobec niego postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego,
 3. Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, a w szczególności nie uczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SM w Dzierżoniowie lub wykonujących usługi na jej rzecz. 
 4. Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
 5. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za okres ostatnich 3 lat.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów postępowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami; oświadczenie dostępne na stronie https://smdzierzoniow.pl/ lub do pobrania w sekretariacie SM.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO  (klauzula dostępna na stronie https://smdzierzoniow.pl/) lub do pobrania w sekretariacie SM jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 • Składanie ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie w skrzynce na listy przy wejściu do Spółdzielni lub za pomocą poczty/kuriera (liczy się data wpływu do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego) przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, z dopiskiem ,,Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa  ds. Technicznych  Zarządu SM w Dzierżoniowie.

 

 • Postępowanie konkursowe Komisji.

 

 1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone dwuetapowo:
 • W pierwszym etapie wyłonieni zostaną kandydaci spełniający wymagania formalno- prawne określone w części I , II  i III ogłoszenia,
 • W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania z pierwszego etapu.
 1.     Rada Nadzorcza zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu go do drugiego etapu postępowania konkursowego. 
 2.     Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez konieczności zwrotu złożonych ofert. 
Autor: