SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny

OGŁOSZENIE

 

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os. Jasne 20 działając na podstawie §1 Regulaminu przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania   niezabudowanej  działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2. Na podstawie zawartego porozumienia właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej będzie Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanej działki istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do którego teren sprzedawanej działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sieci wod-kan znajdują się w pasie drogowym na skrzyżowaniu z ulicą Akacjową.

 

Wykaz działek .

L.p. Nr licytowanej działki Powierzchnia ewidencyjna

działki ( m2 )

Cena wywoławcza licytowanej działki (netto )  Wymagane              wadium

 

5 132/239 1070 173 982,00 zł 34 796,00 zł

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej .

Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 10ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego Domu Kultury.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargowym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działki gruntowej, będącej przedmiotem postępowania przetargowego,  w pokoju nr  8 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na OS. Jasnym 20 w Dzierżoniowie,  w terminie od 07.10.2019r. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do udzielania informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk tel. nr 74 831 44 73 wew. 12.

Wadium na działkę w wysokości ustalonej powyżej  , należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2019 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

W czasie licytacji uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne wyższe kwoty – postęp (przebicie) kwoty licytacji nie może być niższe niż 500 zł.

Wygrywający przetarg traci wadium , jeżeli w terminie do 90 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu nie dopełni wszystkich formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego  przeniesienia  prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany akt notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium   , których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez oferenta konto .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

                                                                                                   Zarząd Spółdzielni

Autor: