SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Dwudziestego piątego stycznia odbyło się pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Podczas spotkania zostały zatwierdzone sprawozdania poszczególnych komisji  za 2022 rok oraz przedstawione plany pracy na rok 2023. Pierwsze sprawozdanie oraz plan pracy omówił  Pana Kazimierza Pudło, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która w 2023 będzie mieć za zadanie między innymi analizowanie i realizację planów gospodarczo-finansowych oraz skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych w celu zmniejszenia zadłużenia czynszowego, spotkanie z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022, a także kontrolowanie procesu realizacji budynków wielorodzinnych
w Piławie Górnej oraz na ul. Korczaka w Dzierżoniowie.  Następnie Pani Krystyna Skibińska jako Przewodnicząca Komisji Inwestycyjno-Remontowej odczytała sprawozdanie wraz z planem pracy, który przewiduje na bieżący rok między innymi uczestnictwo w przetargach, nadzorowanie wykonywanych prac remontowych,  prac związanych z wykonywaniem nowych instalacji oraz malowaniem klatek schodowych.  Ostatnie wystąpienie prezentowało plan pracy Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej i zostało przedstawione przez Przewodniczącą komisji Panią Dorotę Fornalik. Do głównych zadań komisji będzie należeć przede wszystkim aktywny udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych prowadzonych przez SDK, współpraca z towarzyszeniami funkcjonującymi przy SDK oraz pomoc przy organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-sportowym.  Po przekazaniu powyższych informacji Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania i zatwierdziła przedstawione sprawozdania oraz plany pracy komisji.

W dalszej części spotkania Rada Nadzorcza rozpoczęła omówienie przygotowanych uchwał, które dotyczyły miedzy innymi regulacji opłaty eksploatacyjnej- funduszu remontowego w budynkach na os. Tęczowe 1,2 oraz na ul. Andersa 29-36 które będą obowiązywać od maja 2023, regulacji opłat za najem lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie oraz zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni. Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów wraz z załącznikami, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie zatwierdzili uchwały.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mieczysław Winiarski zamknął zebranie.

Autor: