SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20 ogłasza przetarg ograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, dla zameldowanych lub zamieszkałych w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej pełnoletnich dzieci członków Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20 ogłasza przetarg ograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, dla zameldowanych lub zamieszkałych w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej pełnoletnich dzieci członków Spółdzielni. Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 9:00, w Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Jasnym 20. W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu, w dniu 15.07.2021r. o godzinie 9:30 w Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Jasnym 20 odbędzie się nieograniczony przetarg dla osób fizycznych spełniających warunki przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Przedmiotowy lokal znajduje się w Dzierżoniowie:

osiedle Błękitne 24b/24 – 2 pok.+k. o powierzchni użytkowej 45,30m2

w tym powierzchni mieszkalnej   27,93m2

Cena wywoławcza  154.300,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta zł).

Wadium w wysokości 15.000 zł (słownie piętnaście tysięcy zł).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto bankowe BS o/Dzierżoniów 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Zwrot wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Mieszkanie można oglądać dnia 8.07.2021 r. Osoby chętne do oglądania powinny zgłosić się w pok. nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie na osiedlu Jasnym 20 do dnia 8.07.2021 r. do godziny 1100 (telefonicznie lub osobiście).

Podstawą przystąpienia do przetargu przez pełnoletnie dzieci członków Spółdzielni jest podpisanie na jeden dzień przed przetargiem przez rodziców oświadczeń wymaganych przez regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Wkład budowlany, stanowiący cenę wywoławczą, został ustalony na podstawie operatu szacunkowego wyceny lokalu wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Z regulaminem przetargu  można zapoznać się w pokoju nr 9 lub w pokoju nr 14 jak również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie – www.smdzierzoniow.pl.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu 74-880-20-38.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Autor: