SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy BUDOWA MIESZKAŃ.

Dzierżoniów, dnia 18 lutego 2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. (074 831 4473 -75)

 

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

 

na przeprowadzenie w imieniu zamawiającego procesu inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu i przekazaniu do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych  na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Piławie Górnej przy ul. Staszica dz. nr 182/10 obręb Kopanica.

Termin realizacji zadania od 2020 r. do 31.12.2028 r. Wadium w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt  tysięcy zł) należy wpłacić do dnia 20.03.2020 r. na konto w BS 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację można pobierać od dnia 5.03.2020 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 w godzinach od 900 – 1300.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na budowę budynków mieszkalnych w Piławie Górnej” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie pokój nr 11 do dnia 31.03.2020 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20- sala klubu spółdzielczego.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd Spółdzielni

Autor: