SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy BUDOWA GARAŻY.

                                                                                    Dzierżoniów, dnia 14 lutego 2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 73 – 75

 

 

                         ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

 

 na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową garaży żelbetowych, rozbiórki budynku magazynowego oraz wykonania nawierzchni dróg dojazdowych do garaży os. Błękitne 30 w Dzierżoniowie.

Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 23.03.2020.r. na konto w Banku spółdzielczym w Dzierżoniowie             81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 10.03.2020 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20   58-200 Dzierżoniów pokój nr 4 w godzinach od 900 – 1300.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „budowa garaży” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie,   os. Jasne 20 pokój nr 11 do dnia 24.03.2020 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego .

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                 Zarząd Spółdzielni

Autor: