SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg na sprzedaż terenów niezabudowanych pod domy jednorodzinne, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania zlokalizowanych na os. Tęczowym.

OGŁOSZENIE

       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os. Jasne 20 działając na podstawie §1 Regulaminu przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania  uzbrojonych niezabudowanych  działek gruntowych, położonych w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2. Właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanych działek istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do którego teren sprzedawanych działek przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wykaz działek .

L.p. Nr licytowanej działki Powierzchnia ewidencyjna

działki ( m2 )

Cena wywoławcza licytowanej działki (netto )  Wymagane              wadium

 

2 132/244 598 79 534,00 zł 15 907,00 zł
3 132/245 508 67 564,00 zł 13 513,00 zł

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej .

Przetarg odbędzie się w dniu 04.09.2018 r. o godz. 10ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego Domu Kultury.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargowym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działek gruntu, będących przedmiotem postępowania przetargowego,  w pokoju nr 5 lub 6 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na OS. Jasnym 20 w Dzierżoniowie,  w terminie od 06.08.2018r. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do udzielania informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk tel. nr 74 831 44 73 wew. 12. lub Anna Broś tel. nr 74 831 44 73 wew.17.

Wadium na działki w wysokości ustalonej powyżej  , należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

W czasie licytacji uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne wyższe kwoty – postęp (przebicie) kwoty licytacji nie może być niższe niż 500 zł.

Wygrywający przetarg traci wadium , jeżeli w terminie do 90 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu nie dopełni wszystkich formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego  przeniesienia  prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany akt notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium   , których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez oferenta konto .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

                                                                                                   Zarząd Spółdzielni

 

Autor: