SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy.

                                                                                Dzierżoniów, dnia 11 października 2019 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel 074 831 4474

 

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych znajdujących się  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie według zestawienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Termin realizacji zadania do  31.12.2020 r.

Wadium w wysokości 50 000,00 zł należy wpłacić do dnia 02.11.2019 r. na konto w banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 23.10.2019 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Wymiana wodomierzy” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20 pokój nr 11

 do dnia 05.11.2019 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r. o godz. 10³0 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                                 Zarząd Spółdzielni

Autor: