SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na montaż pochwytów drewnianych mocowanych na poręcze w klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych

Dzierżoniów, dnia 8 luty 2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. 074 831 4474

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na montaż pochwytów drewnianych mocowanych na poręcze w klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wpłacić do dnia 23 luty 2021 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 18.02.2021 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Pochwyty” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 25 .02.2021 r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej   os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Autor: