SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych  w budynkach mieszkalnych 

Dzierżoniów, 07.12.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Os. Jasne 20  58-200 Dzierżoniów tel. 74 880 20 17 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych  w budynkach mieszkalnych  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

Zakres wykonania prac  oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 15.12.2021r.  w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4.

Wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni :  Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2022r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Oferty należy składać w jednej zaklejonej  kopercie z napisem „Kompleksowe sprzątanie klatek schodowych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 04.01.2022r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2022r. o godz. 09:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Autor: