SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg  nieograniczony dwustopniowy na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowymwraz z wykonaniem odczytów rocznych oraz rozliczaniem zużycia ciepła

Dzierżoniów, dnia 21 lutego 2022 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 880 20 10

 ogłasza przetarg  nieograniczony dwustopniowy na:

dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym, które zostaną zamontowane w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie wraz z wykonaniem odczytów rocznych oraz rozliczaniem zużycia ciepła wg regulaminu Spółdzielni.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobrać od dnia 14.03.2022 r. w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8. Termin rozpoczęcia montażu od 30.04.2022 r.

Wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24.03.2022 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni). Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem: Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 29.03.2022 r. do godz 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  os. Jasne 20 w Dzierżoniowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Autor: