SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Październikowa Rada Nadzorcza

Główną część ostatniego, październikowego posiedzenia poświęcono analizie finansowo-gospodarczej spółdzielni. Rada wnikliwie zapoznała się z przedłożonymi materiałami dotyczącymi sytuacji finansowej i planów gospodarczych, jak również planów remontów oraz realizowanych inwestycji za pierwsze półrocze 2017 roku. Do sukcesów można zaliczyć wciąż bardzo dobrze i skutecznie prowadzone działania windykacyjne. Rekordowo niski wskaźnik zadłużenia w opłatach za lokale to wynik wielotorowo prowadzonych działań, które umożliwiają realizowanie dla mieszkańców wszystkich bieżących zadań spółdzielni oraz szeregu robót, zadań eksploatacyjnych i remontowych.

Rada po dokonaniu analizy sytuacji finansowo-gospodarczej spółdzielni pozytywnie oceniła realizację przyjętych planów w tym zakresie. W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące spółdzielni, a także realizację budowy nowego budynku spółdzielczego na os. Różanym oraz kolejne zamierzenia inwestycyjne w kwestii budowy następnych nowych budynków w zasobach spółdzielczych.

Autor: