SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 24.03.2023, które tradycyjnie rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Winiarski przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Zgodnie z przyjętym porządkiem  członkowie Rady Nadzorczej przytępili do zaplanowania planu pracy Rady na II kwartał 2023 roku. Po przeprowadzonej dyskusji plan został jednogłośnie przyjęty. Następnie Rada Nadzorcza przeszła do omówienia przygotowanych uchwał, które dotyczyły:

  • ustalenia zasad podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia,
  • ustalenia wysokości opłat pokrywających koszty związane z eksploatacją lokali, garaży oraz części wspólnych budynku na ul. Osiedlowej 8-10 w Piławie Górnej,
  • przyjęcia do wiadomości protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej w zakresie inwestycji obejmującej dwa budynki mieszkalne położone przy ul. Osiedlowej I i II w Piławie Górnej oraz budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie,
  • opłaty eksploatacyjne – fundusz remontowy w budynkach Spółdzielni w Dzierżoniowie tj. os. Różane 7-9 oraz os. Jasne 7-10.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, bez uwag.

W dalszym ciągu posiedzenia Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej o sprawach bieżących Spółdzielni, a w szczególności o obecnie trwających remontach na zasobach Spółdzielni.  Po wyczerpaniu wszystkich tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął zebranie.

Autor: