SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Majowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Majowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 9 maja 2023, które rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Winiarski przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli przedstawiony porządek obrad, a także zapoznali się z protokołem z poprzedniczego posiedzenia jednocześnie zatwierdzając dokument.

Następnie Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renata Sołek przedstawiła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Zgodnie z opinią stwierdzono, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2022r.  oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz statutem jednostki, a także zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Po przedstawieniu powyższej opinii członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość indywidualnie zapoznać się z przesłaną opinią oraz przeanalizować wszystkie jej punkty. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę zatwierdzająco sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2022r.

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza przeszła do omówienia pozostałych uchwał które dotyczyły:

  • Wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką działek nr 1360/3, 1360/4, 127/9,
  • Regulacji opłaty za wymianę ciepłomierza – os. Tęczowe 27,28,29 w Dzierżoniowie,
  • Spłaty wartości działek pod garażami na ul. Brzegowej i 11-go Listopada i regulacji opłaty eksploatacyjnej.

Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone.

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej o sprawach bieżących Spółdzielni.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął zebranie.

Autor: