SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Posiedzenia luty i marzec 2017

W ostatnim czasie Rada Nadzorcza przeprowadziła dwa posiedzenia. Pierwsze z nich odbyło się 28 lutego. Jego tematyka była bardzo obszerna, jak zawsze na początku roku, kiedy rozliczany i podsumowywany pod względem finansowym jest poprzedni rok i uchwalane są plany finansowo–gospodarcze.

Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od omówienia, a następnie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. Jednocześnie omówiono i przejęto sprawozdania trzech komisji Rady za 2016 rok. Szerzej o podsumowaniu 2016 roku napiszemy w następnym numerze Twojej Spółdzielni. Następnie Rada przyjęła plany pracy komisji na pierwsze półrocze 2017 roku. W kolejnej części posiedzenia przeprowadzono analizę wykonania planu i wyników finansowych spółdzielni za 2016 rok. Bardzo dobre wskaźniki finansowe uzyskane za poprzedni rok napawają dużym optymizmem. Są również gwarancją ciągłości działań i pracy spółdzielni na wysokim poziomie w 2017 roku i następnych latach. Na podkreślenie zasługuje fakt uzyskania najlepszego wskaźnika zadłużenia w opłatach za mieszkania dzięki konsekwentnie prowadzonej windykacji. Wskaźnik ten wyniósł tylko 2,62% i jest najniższy od 1989 roku. Pozostałe wyniki działalności finansowo–gospodarczej też prezentują się bardzo dobrze. Poprzedni 2016 rok oceniono pod względem uzyskanych wyników jako bardzo pozytywny w całokształcie prowadzonej przez spółdzielnię działalności. Rada w dalszej części posiedzenia przeszła do omówienia założeń do planów finansowo–gospodarczych na 2017 rok.

Zarząd Spółdzielni przedstawił proponowane wytyczne i kierunki działań we wszystkich elementach prowadzonych przez spółdzielnię działalności. Najważniejszy jest sukcesywny, długofalowy, przemyślany i zrównoważony rozwój Spółdzielni we wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności. Rozwój spółdzielni poprzez budowę szóstego nowego budynku oraz plany budowy następnych budynków, szeroki front realizowanych i planowanych robót remontowych i inwestycyjnych na starszych, istniejących już zasobach mieszkaniowych oraz infrastrukturze towarzyszącej. Współpraca w tym zakresie z władzami samorządowymi, która od trzech lat przynosi bardzo widoczne, pozytywne efekty. Pozyskanie środków zewnętrznych dzięki prężnie działającemu Stowarzyszeniu Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno–Sportowe oraz innych działań w tym zakresie, o czym będziemy informować na bieżąco w następnych numerach miesięcznika. Wśród najważniejszych założeń do działalności spółdzielni utrzymano bardzo ważną dla mieszkańców spółdzielni zasadę, że kolejny rok z rzędu nie będą podwyższone opłaty zależne od spółdzielni, pomimo bardzo szeroko prowadzonych działań remontowych, eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Cieszy również to, że rok 2017 to pierwszy od dawna rok, w którym nie wzrosną również ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz ceny za dostarczaną energię cieplną. Władze spółdzielni będą aktywnie namawiały Zakład Energetyki Cieplnej, jak również Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. do tego, aby w kolejnych latach również nie wprowadzać podwyżek. Rada Nadzorcza po obszernym omówieniu całości założeń i planów uchwaliła plany finansowo–gospodarcze oraz plany remontów na 2017 rok, o czym szczegółowo będziemy informować w kolejnych numerach Twojej Spółdzielni.

Drugie posiedzenie rady odbyło się 23 marca. Jego główna część poświęcona była omówieniu postępów prac związanych z budową nowego budynku na osiedlu Różanym. Omówiono też projekt nowelizacji ustaw spółdzielczych złożonych przez klub parlamentarny „Kukiz 15”, który jest niestety kolejnym bublem prawnym stworzonym przez osoby, które w nie posiadają żadnej wiedzy dotyczącej tematyki spółdzielczej.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku obchodziliśmy 200 lat spółdzielczości w Polsce oraz działań zainicjowanych przez wybitnego Polaka Stanisława Staszica. Przedwojenne dzieje spółdzielczości mieszkaniowej to duży rozwój naszej branży spółdzielczej za czasów marszałka Józefa Piłsudskiego, wpisywał się w nie również drugi w historii prezes dzierżoniowskiej spółdzielni ppłk. Walerian Tewzadze.

Kolejna próba zbijania kapitału politycznego przez posłów, bez dokładnej znajomości tematyki spółdzielczej, obliczona tylko na „bicie piany” i niemerytoryczne działania wzbudza duży ogólnopolski protest środowisk spółdzielczych. Potwierdzeniem tego było złożenie podpisów przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu podczas ostatniego zebrania 23 marca pod ogólnopolskim pisemnym protestem prowadzonym we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie, który zostanie przesłany do Sejmu. W Polsce zebrano już ponad 50 tysięcy podpisów protestujących spółdzielców, o czym szerzej napiszemy w następnych numerach Twojej Spółdzielni.

Autor: