SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Lipcowe i sierpniowe posiedzenia Rady Nadzorczej

Pierwsze spotkania nowo wybranej Rady Nadzorczej w okresie wakacyjnym odbyły się 6 lipca oraz 30 sierpnia 2023 roku.  Głównym zadaniem było ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzorczej, czyli wybór prezydium tzn. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Przewodniczących poszczególnych komisji.

W pierwszej części Rada Nadzorcza przystąpiła do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Pani Doroty Czyżyk, Pana Piotra Kowalskiego oraz Pana Piotra Sochy. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę, po czym rozpoczęło się tajne głosowanie w wyniku którego na stanowiska wybrane zostały poszczególne osoby:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kaczmarek
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Kobylarz
  • Sekretarz Rady Nadzorczej Artur Duda
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Górecki
  • Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej Romuald Krzemiński
  • Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej Wojciech Drabik
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej Dorota Czyżyk oraz Grażyna Wójcik
  • Członkowie Komisji Inwestycyjno-Remontowej Danuta Bankiewicz oraz Piotr Socha
  • Członkowie Komisji Kulturalno – Oświatowo – Sportowej Piotr Kowalski oraz Romuald Krzemiński

Po wyborze Prezydium Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały zatwierdzającej osoby zasiadające w Prezydium oraz uchwały dotyczącej upoważnienia członków Rady Nadzorczej do dokonywania czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową
w Dzierżoniowie, a członkami Zarządu.

Następnie Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renata Sołek przedstawiła analizę i wykonanie planu i wyników finansowych za II kwartał 2023r. z. Po przeprowadzonej dyskusji oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej, analiza za II kwartał została zatwierdzona. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do omówienia oraz zatwierdzenia pozostałych uchwał, które dotyczyły między innymi wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia na os. Jasnym 20, regulacji opłat za dzierżawę terenu pod garaże, zbycia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu zabudowanych garażami i niezabudowanej działki gruntu stanowiącej drogę dojazdową do garaży oraz zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Po omówieniu wszystkich zaplanowanych tematów oraz ustaleniu kolejnych terminów posiedzeń,  Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Piotr Kaczmarek zamknął posiedzenie.

Autor: