SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 11 kwietnia. Głównym jego tematem było omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2016 r. wykonanego przez niezależnego biegłego rewidenta oraz podsumowanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

W swoim wystąpieniu biegły rewident przedstawił Radzie wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli.

Wynik badania sprawozdania finansowego za 2016 r. przedstawia się bardzo dobrze. Zbadane sprawozdanie finansowe zawiera jasne i rzetelne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, jak też jej wyniku finansowego za 2016 r. W związku z tym biegły rewident wystawił bardzo dobrą ocenę pracy spółdzielni, jak również wszystkich zweryfikowanych dokumentów, które spełniają wszelkie wymogi i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Na tej podstawie Rada podjęła uchwalę o przyjęciu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

W dalszej części posiedzenia Rada omawiała i podsumowała przygotowania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Wszystkie działania oraz komplet przygotowanych materiałów zrealizowane zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni oraz przepisami Prawa Spółdzielczego. Rada zajęła się także omówieniem spraw bieżących oraz przyjęciem uchwał, w tym najważniejszej o podziale na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Autor: