SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Czerwcowe posiedzenia Rady Nadzorczej

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Pierwsze z nich miało miejsce 17.06.2020, a drugie w dniu 30.06.2020r. Z uwagi na wprowadzony przez Rząd stan epidemii koronawirusa w Polsce posiedzenia odbyły się z zachowaniem wprowadzonych unormowań bezpieczeństwa.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od omówienia przygotowań do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia, które zostanie przeprowadzone w 6 częściach. W związku z treścią §15 ust. 9 oraz §18 ust. 1 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem niezbędnych środków ostrożności i bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem zasad i ograniczeń  przewidzianych  przepisami powszechnie obowiązującymi.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przygotowania do Walnego Zgromadzenia w całokształcie prowadzonych działań w tym organizacji poszczególnych zebrań oraz szczegółowych materiałów, które będą przedmiotem wszystkich części Walnego Zgromadzenia, które będą dostępne w siedzibie Spółdzielni od 1 lipca. Z obszerną częścią sprawozdawczą będzie można również zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

W dalszej części zebrania Członkowie Rady przeprowadzili głosowanie na podstawie opinii sporządzonej przez Biegłego Rewidenta, na temat wniosków o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków stosownych uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2019r.

Następnie przedstawione zostały aktualne realizacje prac remontowych i inwestycyjnych w tym spraw dotyczących budowy nowych budynków w Piławie Górnej i Dzierżoniowie.

Drugie posiedzenie poświęcone było głównie podsumowaniu 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej, podczas której wydarzyło się wiele bardzo ważnych spraw i zrealizowano wiele zadań, w tym rozpoczęto również długofalowe programy, w tym ten ostatni najważniejszy dla istniejących zasobów, kompleksową wymianę instalacji wewnętrznych budynków. Przez ostatnie trzy lata Spółdzielnia bardzo mocno rozwijała się również w zakresie budowy nowych budynków w Dzierżoniowie i rozpoczęto proces inwestycji budowy nowych mieszkań w Piławie Górnej. Zwiększono zasoby mieszkaniowe Spółdzielni, jak i zasoby ludzkie nowych członków Spółdzielni, co jest bardzo dużym osiągnięciem, ponieważ tylko kilka procent Spółdzielni Mieszkaniowych w naszym Kraju podejmuje takie działania. Również  bardzo duża ilość zrealizowanych prac remontowych, konserwacji, robót inwestycyjnych jak i wszechstronna oferta kulturalno-sportowa Spółdzielczego Domu Kultury. Bardzo ważne dla Rady Nadzorczej było również to, że o wszystkich wydarzeniach, przedsięwzięciach, planach, podejmowanych decyzjach, przebiegu posiedzeń Rady, członkowie Spółdzielni byli informowani na bieżąco co miesiąc w miesięczniku Twoja Spółdzielnia. Co ważne miesięczniku w ciągu dalszym bezpłatnym i bardzo oczekiwanym przez większość mieszkańców. Koniec kadencji Rady Nadzorczej to również dostosowanie pracy Rady i całej administracji Spółdzielni do trudnego okresu koronawirusa, z czym poradzono sobie w najlepszy możliwy sposób z zabezpieczeniem dla mieszkańców wszystkich świadczonych prac i usług.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Spółdzielni w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej, za współdziałanie i rozwiązywanie szeregu różnych zagadnień, które przez te 3 lata udało się zrealizować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: