SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na utrzymanie czystości przy budynkach  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

Dzierżoniów, 20.10.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Os. Jasne 20  58-200 Dzierżoniów tel. 74 880 20 10

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na utrzymanie czystości przy budynkach  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

Zakres wykonania prac  oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 09.11.2021r.  w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4.

Wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni :  Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Oferty należy składać w jednej zaklejonej  kopercie z napisem „Utrzymanie czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i Piławie Górnej”  w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 24.11.2021r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021r.  o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Autor: