Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenie Rady Nadzorczej z 23.02, 10.03 i 15.03.2016 r.
W ostatnim czasie Rada Nadzorcza Spółdzielni przeprowadziła trzy posiedzenia.

Pierwsze z nich odbyło się 23 lutego, miało bardzo obszerny i ważny porządek obrad. Rada w pierwszej części posiedzenia zajęła się ostatecznym przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r., jak również sprawozdań poszczególnych komisji.

Ze sprawozdaniem z całokształtu działalności rady w poprzednim roku można zapoznać się w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 1. Sprawozdanie stanowi część materiałów na Walne Zgromadzenie. Jest również dostępne na stronie internetowej spółdzielni www.smdzierzoniow.pl.

Następnie rada przyjęła plany pracy komisji rewizyjnej, komisji inwestycyjno-remontowej i komisji kulturalno­ oświatowo­ sportowej na 2016 r.

W dalszej części posiedzenia przeprowadzono analizę wykonania planu i wyników finansowych za ubiegły rok. Rada pozytywnie podsumowała miniony rok ze szczególnym podkreśleniem zrealizowanych planowanych zadań remontowo­inwestycyjnych na istniejących zasobach mieszkaniowych, ukończenia budowy nowego budynku na os. Tęczowym nr 30, uzyskania dodatniego wyniku za rok 2015 w gospodarce zasobami mieszkaniowymi z najlepszym w historii spółdzielni po 1989 r. wskaźnikiem zaległości w opłatach.

Następnie Rada Nadzorcza przeszła do przyjęcia planu finansowo –gospodarczego i planu remontów na 2016 rok. Całość planów na bieżący rok zakłada kontynuowanie wielotorowego zrównoważonego rozwoju spółdzielni praktycznie na wszystkich płaszczyznach działalności spółdzielczej. To, co ważne dla mieszkańców ­ mimo wielu realizowanych zadań nie będzie podwyżki opłat za fundusz remontowy jak również w pozycji ujętej w wydruku naliczeń jako opłata eksploatacyjna, które są zależne od spółdzielni i pozostaną na tym samym poziomie. Wykonany będzie szereg zadań i robót remontowo – inwestycyjnych na istniejących zasobach mieszkaniowych i na infrastrukturze towarzyszącej, również zadań realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Dzierżoniowa, dzięki dobrej współpracy z burmistrzem Dariuszem Kucharskim i Radą Miejską. O tych planowanych robotach remontowo – inwestycyjnych informować będziemy obszernie w następnych numerach ,,Twojej Spółdzielni”.

Kontynuowana ma być również budowa nowych budynków wielorodzinnych, wpływająca wprost na wzrost potencjału spółdzielni. Dzięki powstaniu stowarzyszenia Spółdzielczego Towarzystwa Kulturalno – Sportowego, które skutecznie pozyskało już środki zewnętrzne na działalność kulturalno – sportową na spółdzielczych osiedlach, w tym między innymi dotacji z dotacji z Urzędu Miasta, szersza i ciekawsza będzie też oferta proponowana dotychczas przez Spółdzielczy Dom Kultury.

Rada podjęła również uchwały dotyczące ustalenia opłat pokrywających koszty związane z eksploatacją lokali mieszkalnych i garaży oraz części wspólnych nowego budynku na os. Tęczowym nr 30, w związku z zasiedleniem tego budynku i przekazaniem kluczy do mieszkań ich właścicielom. Druga uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian dotyczących lokali użytkowych w Regulaminie zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej przeprowadzono 10 marca 2016 r. Było ono poświęcone przede wszystkim przedstawieniu i omówieniu działań windykacyjnych oraz szczegółowej analizie zadłużenia w opłatach za 2015 r. Całokształt działań windykacyjnych, jak również kontakty z osobami posiadającymi zadłużenie oraz przekazywanie tym osobom informacji o możliwości uzyskania pomocy np. dodatku mieszkaniowego, wypłacanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiła bardzo obszernie insp. ds. windykacji Ewelina Kurpiewska, która pracuje na tym stanowisku dopiero od półtora roku.

Rada bardzo pozytywnie oceniła indywidualne zaangażowanie insp. ds. windykacji, która we współpracy z działaniami windykacyjnymi realizowanymi z organami statutowymi spółdzielni, Radą Nadzorczą i zarządem dają wymierny i skuteczny efekt ­ rekordowo niski wskaźnik zaległości przekładający się na sytuację finansową spółdzielni, dzięki czemu można realizować wszystkie najważniejsze cele spółdzielni, w tym roboty remontowe i inwestycyjne. W dalszej części posiedzenia rada podjęła uchwałę wynikającą z corocznych procedur, z przepisów spółdzielczych o ustaleniu zasad podziału członków spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, co jest podstawą do jego przeprowadzenia.

Trzecie posiedzenie rady miało miejsce 15 marca 2016 r. Najważniejszą sprawą było omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2015 rok wykonanego przez niezależnego biegłego rewidenta. Na posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszono biegłą rewident z Wrocławia, która wykonała badanie. W obszernym wystąpieniu omówiła jego przebieg, zakres oraz uzyskane wyniki, które dają bardzo dobry obraz działalności spółdzielni. Biegła rewident stwierdziła, że zbadane sprawozdanie finansowe za 2015 r. we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni na 31.12.2015 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

­- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

­- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółdzielni.

Z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta można zapoznać się osobiście w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 1, ponieważ jest ona częścią materiałów na Walne Zgromadzenie, jest także dostępna na stronie internetowej spółdzielni: www.smdzierzoniow.pl. Rada Nadzorcza po omówieniu przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego podjęła uchwałę o przyjęciu Opinii i

Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2015 r. Posiedzenie rady zakończyło się omówieniem przygotowań do Walnego Zgromadzenia i tradycyjnym już apelem do członków spółdzielni o poświęcenie odrobiny wolnego czasu i wzięcie udziału w swojej części Walnego Zgromadzenia, aby brać czynny udział w życiu spółdzielni.

<< strona główna    30.03.2016, godz.16:56    odsłony(2955)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0299 s