Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Wyniki najważniejszej kontroli

Rada Nadzorcza w ostatnim okresie spotykała się dwukrotnie - 23 listopada i 10 grudnia. Pierwsze posiedzenie było poświęcone przede wszystkim omówieniu wyników najważniejszej kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej niedawno w spółdzielni. Mowa o lustracji całokształtu działalności spółdzielni za lata 2012, 2013 i 2014. 

Obowiązkowa dla spółdzielni kontrola wynika wprost z przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze. Kontrola całokształtu działalności spółdzielni zgodnie z ustawowymi zapisami odbywa się raz na trzy lata.

Całość kontroli realizował Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej, w którego imieniu działał dwuosobowy zespół lustratorów posiadających stosowne uprawnienia kontrolne.

Lustracja trwała blisko miesiąc i objęła kontrolą zgodnie z  przepisami wszystkie aspekty działalności spółdzielni. Na listopadowym posiedzeniu Rady Nadzorczej dwuosobowy zespół lustratorów przedstawił i omówił efekty kontroli, z której protokół liczy sobie 110 stron.

Rada szczegółowo zapoznała się z wynikami lustracji. Obraz przeprowadzonej kontroli wygląda bardzo pozytywnie. Lustracja działalności spółdzielni w badanym okresie wykazała, że gospodarka w niej prowadzona była na zasadach:

● legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni;

● gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazania należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku;

● rzetelności, tj. dokumentowania wszystkich czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Wyniki kontroli lustracyjnej będą również szczegółowo prezentowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, na które już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.

Na grudniowym posiedzeniu Rady przedstawiono i omówiono analizę wykonania planu i wyników finansowych za trzy kwartały 2015 r. Dzięki konsekwentnie i skutecznie prowadzonym działaniom windykacyjnym, które wielotorowo realizowane są zarówno przez pracowników, zarząd spółdzielni, jak i przez Radę Nadzorczą, wskaźnik zadłużenia w opłatach uległ zmniejszeniu. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółdzielni jest dobra, gwarantująca stabilność finansową oraz realizację wszystkich zadań eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych dla członków spółdzielni. W ciągu dalszym nasza spółdzielnia rozwija się dzięki budowaniu nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, co zwiększa potencjał osobowy jej członków, jak również liczbę i jakość zasobów mieszkaniowych. Rada po dokonaniu analizy finansowo-ekonomicznej spółdzielni za trzy kwartały 2015 r. oceniła ten okres pozytywnie. W drugiej części posiedzenia podjęto uchwały, w tym najważniejsze - dotyczące unormowania spraw rozliczenia mediów przy sprzedaży istniejących mieszkań przez mieszkańców. Regulacje te dotyczą wzajemnych rozliczeń pomiędzy sprzedającym mieszkanie i kupującym w zakresie rozliczenia energii cieplnej ( C.O. i C.W.U.), wody i zbiorczego gazu, który występuje tylko na os. Tęczowym. Unormowania te mają ostatecznie wyeliminować nieporozumienia w tym zakresie pomiędzy mieszkańcami sprzedającymi i kupującymi mieszkania na rynku wtórnym. Rada omówiła również działalność Spółdzielczego Domu Kultury w okresie przedświątecznym, w tym  udaną imprezę mikołajkową. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i frekwencję zgłoszonych dzieci, Mikołaj przebywał w gościnnych progach spółdzielni dwukrotnie, czemu towarzyszyło przygotowanie szeregu atrakcji dla przybyłych dzieci. Posiedzenie rady zakończyło się rozpatrzeniem spraw bieżących.

<< strona główna    09.02.2016, godz.22:04    odsłony(1788)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0266 s