Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 14 kwietnia. Głównym punktem posiedzenia było zapoznanie się Rady z wynikami badania sprawozdania finansowego i bilansu przeprowadzonego przez uprawnionego biegłego rewidenta.

Jest to bardzo ważna zewnętrzna, niezależna i obiektywna kontrola prawidłowości i oceny działań realizowanych przez zarząd Spółdzielni. Biegły rewident posiadający niezbędne państwowe uprawnienia, przeprowadza kontrolę według ściśle określonych krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Biegły stwierdził, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii bez zastrzeżeń, a zbadane sprawozdanie we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

W związku z bardzo dobrą opinią biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014 r.

Rada Nadzorcza w dalszej części posiedzenia zapoznała się z informacją Zarządu o bieżącej działalności i omówiła przygotowania do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Sześć częściowych zebrań Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami statutu i odbędą się w dniach od 7 do 14 maja. Rada stwierdziła, że wszystkie procedury związane z prawem Spółdzielczym zostały zachowane. Podczas Walnego Zgromadzenia będzie również prezentowane zatwierdzające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014r., z którym można się również zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni www.smdzierzoniow.pl. 

Posiedzenie Rady zakończyło się rozpatrzeniem pism i udzieleniu odpowiedzi. 

rn
 

<< strona główna    23.05.2015, godz.13:59    odsłony(1618)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0192 s