Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w lutym

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się 27 lutego. Było to bardzo ważne posiedzenie, którego kluczowym punktem było przyjęcie planów na 2014 r., które Zarząd Spółdzielni przedłożył w postaci stosownych projektów.

Posiedzenie jednak rozpoczęło się od przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r., jak również sprawozdań z działalności Komisji Rady w 2013 r. Rada Nadzorcza w minionym roku odbyła 15 planowanych posiedzeń. Do najważniejszych spraw ujętych w przyjętym sprawozdaniu z działalności Rady w 2013 r. należało m.in. podsumowanie podjętych 50 uchwał.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie; Andrzej Błaszkiewicz - Przewodniczący, Zdzisław Miroński - Zastępca Przewodniczącego, Maria Koza - Sekretarz, członek Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej, Krzysztof Smęt - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Pasiniewicz - Przewodniczący Komisji Remontowo-Inwestycyjnej (do sierpnia 2013 r.), Mieczysław Winiarski - Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej, Krystyna Walczak - członek Komisji Inwerstycyjno-Remontowej (do sierpnia 2013 r.), od miesiąca września Przewodnicząca Komisji Remontowo–Inwestycyjnej, Artur Duda - członek Komisji Rewizyjnej, Kazimierz Pudło - członek Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej, Arkadiusz Rabiej - członek Komisji Inwestycyjno-Remontowej, Adam Stańczyk - członek Komisji Rewizyjnej.

Rada Nadzorcza dokonywała okresowych analiz wykonania planu i wyników finansowych w tym; informacji podstawowych, wykonania planu kosztów zarządu i administracji ogólnej, kształtowania się kosztów podstawowej działalności eksploatacyjnej, wykonania planu dochodów działalności eksploatacyjnej, wykonania planu kosztów i dochodów eksploatacji dźwigów, wykonania planu kosztów wykonawstwa własnego, wykonania planu kosztów transportu, wykonania planu przychodów i wydatków funduszu remontowego, wykonania planu kosztów działalności społeczno-wychowawczej, zestawienia kosztów wykonanych robót przez ZRB.

W każdą drugą środę miesiąca (oprócz okresu wakacyjnego) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w siedzibie Spółdzielni dyżury przyjmując od mieszkańców różnego rodzaju informacje i uwagi, które przekazywał do zarządu i administracji Spółdzielni w celu ich wyjaśnienia. W Piławie Górnej informacje i pytania w sprawie działalności Spółdzielni były przekazywane Sekretarzowi na bieżąco w trakcie spotkań lub telefonicznie. W razie potrzeby pracownik filii SDK uzgadniał termin indywidualnego spotkania z interesantem w czasie dla niego dogodnym.

W Radzie Nadzorczej pracowały trzy komisje stałe: Komisja Rewizyjna, Inwestycyjno-Remontowa oraz Kulturalno- Oświatowo-Sportowa. Do najważniejszych zadań komisji rewizyjnej w 2013 r. należały; analiza skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych w celu zmniejszenia zadłużenia czynszowego, Sprawdzenie przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za rok 2012, koordynacja wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r. Komisja Inwestycyjno-Remontowa w 2013 r. realizowała następujące zadania; pilotowanie spraw związanych z wykonaniem dociepleń stropów piwnicznych, uczestnictwo w przetargach dotyczących sprzedaży mieszkań, uczestnictwo w przetargach firm biorących udział w wykonawstwie robót inwestycyjno-budowlanych i remontowych zlecanych przez Spółdzielnię, uczestnictwo w odbiorze technicznym wykonanych prac inwestycyjno-remontowych, nadzór nad realizacją budowy nowego budynku mieszkalnego, udział w przeglądach technicznych urządzeń na placach zabaw, nadzór nad likwidacją „junkersów” i wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej. Komisja Kulturalno-Oświatowo-Sportowej zajmowała się w 2013 r. następującymi sprawami; prowadzenie współpracy ze Spółdzielczym Domem Kultury w kwestiach bieżącej działalności, a także zgłaszanie propozycji do planów pracy, udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych prowadzonych przez SDK, współpraca ze stowarzyszeniami funkcjonującymi przy SDK przy organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym.

Ważnym wydarzeniem okresu sprawozdawczego była realizacja budowy kolejnego, czwartego budynku wielorodzinnego na Os. Tęczowym 29 i oddanie jego części 52 mieszkań do użytkowania. W grudniu przeprowadzona została częściowa lustracja w zakresie realizacji budowy zadania inwestycyjnego. Kontrola wykazała bardzo dobrą ocenę prowadzenia inwestycji przez Zarząd Spółdzielni oraz jej bieżącą weryfikację i nadzór prowadzony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza podsumowując 2013 rok, pozytywnie oceniła współpracę z Zarządem.

W dalszej części posiedzenia Rady Nadzorczej omówiono bieżącą działalność Spółdzielni, w której podsumowano ciekawy i urozmaicony program zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Spółdzielczym Domu Kultury. Przedstawiono również realizację aktualnie wykonywanych remontów, jak również przygotowania do rozpoczęcia budowy następnego, już piątego nowego, spółdzielczego budynku wielorodzinnego. Następnie Rada przeszła do analizy wykonania planu i wyników finansowych Spółdzielni za 2013 r. Rada pozytywnie podsumowała wykonanie planu i osiągnięte wyniki finansowe Spółdzielni w 2013 r., na które złożyło się m.in. wygenerowanie dodatniego wyniku z działalności na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w poprzednim roku, wykonanie wszystkich planowanych zadań w 2013 r. oraz osiągnięcie rekordowo niskiego po 1989 r. wskaźnika zaległości w opłatach wynoszącego 3,89%. Ostatnią, najważniejszą częścią Rady Nadzorczej, która zresztą najbardziej interesuje mieszkańców, było przyjęcie planów finansowo-gospodarczych oraz planów remontów na 2014 r. Obszernie opiszemy całość przyjętych planów w następnym numerze „Twojej Spółdzielni”, uzupełniając tą informację szczegółami realizacyjnymi. Najważniejsze dla mieszkańców wyznaczniki, które przekazujemy już dziś: przyjęte przez Radę Nadzorczą plany wykluczają jakąkolwiek podwyżkę opłat zależnych od Spółdzielni, czyli przypomnijmy opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego. Możliwe jest to dzięki osiągniętym dobrym wynikom finansowym z całokształtu działalności Spółdzielni w poprzednim roku, jak i planowanym w 2014 r. W zakresie remontów i inwestycji będzie się działo dużo, w zasobach budynków Spółdzielczych, o czym poinformujemy w szczegółach w następnym numerze „Twojej Spółdzielni”.

rn

 

<< strona główna    05.05.2014, godz.17:19    odsłony(2145)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0258 s