Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w październiku 2013

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w poniedziałek 28 października. Rada w trakcie zebrania przeanalizowała bieżącą działalność Spółdzielni, w tym sprawnie przebiegający proces realizacji zadania kompleksowej likwidacji junkersów i wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej. 

Na podstawie odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej, z którego przewodniczący komisji Krzysztof Smęt przedstawił protokół, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r. przez biegłego rewidenta, czego efekty tradycyjnie przedstawione będą mieszkańcom na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r. 

Rada Nadzorcza podjęła też inne uchwały, w tym uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółdzielni dostosowując jego zapis do aktualnej struktury organizacyjnej Spółdzielni. 

Kolejną uchwałą było wprowadzenie regulaminu zawierania umów o użytkowanie dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, w celu uporządkowania spraw z tym związanych, które na przełomie kilkudziesięciu lat w różny sposób kształtowały się w poszczególnych budynkach. 

Następną uchwałą było przyjęcie Regulaminu określającego zasady przycinania oraz wycinania drzew i krzewów usytuowanych przy budynkach mieszkalnych. Na tym tle często dochodziło do konfliktów sąsiedzkich, ponieważ w poszczególnych budynkach są i zwolennicy, i przeciwnicy dokonywania przycinki korekcyjnej zieleni. 

Przyjęty regulamin w sposób jednoznaczny precyzuje zasady podejmowania decyzji w tym zakresie i tak: 

 W sprawie przycięcia §1 tego Regulaminu wskazuje:
„1. Osoba ubiegająca się o przycięcie drzew lub krzewów, usytuowanych przy budynkach mieszkalnych, składa pisemny wniosek w sprawie przycięcia korekcyjnego gałęzi drzew lub krzewów.
2.  Do w/w wniosku należy dołączyć podpisy 50%+1 mieszkańców klatki schodowej, przy której usytuowane są wskazane we wniosku drzewa lub krzewy, wyrażających zgodę na ich przycięcie.
3. W przypadku gdy drzewa lub krzewy usytuowane są pomiędzy dwoma klatkami, należy dołączyć podpisy 50%+1 mieszkańców przedmiotowych klatek schodowych, wyrażających zgodę na ich przycięcie.
4. W sytuacjach wyjątkowych tj. protestu mieszkańców z innych klatek schodowych budynku, z którego został złożony przedmiotowy wniosek, należy dołączyć podpisy 50%+ 1 mieszkańców tego budynku, wyrażających zgodę na przycięcie wskazanych we wniosku drzew lub krzewów.” 

W sprawie całkowitego wycięcia § 2  Regulaminu precyzuje:                                                   „1. Osoba ubiegająca się o wycięcie drzew lub krzewów, usytuowanych przy budynku mieszkalnym, które nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, składa pisemny wniosek w sprawie usunięcia danego drzewa lub krzewu.
2. Do w/w wniosku należy dołączyć podpisy 100% współwłaścicieli nieruchomości, na której usytuowane są przedmiotowe drzewa lub krzewy, wyrażających zgodę na wycięcie wskazanych we wniosku drzew lub krzewów.
3. Spółdzielnia składa wniosek wraz z dołączoną zgodą wyrażoną przez współwłaścicieli nieruchomości, do Burmistrza lub Starosty Powiatowego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wskazanych przez mieszkańców w pisemnym wniosku.
4. W przypadku otrzymania decyzji odmownej, Spółdzielnia Mieszkaniowa, poinformuje o niej pisemnie osoby, które złożyły w/w wniosek.
5.  W przypadku otrzymania zezwolenia na wycięcie, przedmiotowe drzewa lub krzewy zostaną zlecone przez Spółdzielnię Mieszkaniową do usunięcia przez firmę wykonującą te prace.”

§3  „Prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów wykonywane są w okresie wczesnowiosennym i jesiennym, w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.” 

§4 „O kolejności wykonania korekcyjnych przycięć drzew lub ich wycięciu decyduje kolejność pisemnych wniosków mieszkańców składanych do siedziby Spółdzielni.” 

Regulamin ten wszedł już w życie, a jego unormowania powinny pomóc ograniczyć konflikty sąsiedzkie na tym tle występujące.

W ostatniej części posiedzenia rozpatrzono również pisma i sprawy bieżące Rady.

 

<< strona główna    23.11.2013, godz.09:32    odsłony(2393)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,005 s